สถานีตำรวจภูธรบ้านดุง

สถานีตำรวจภูธรบ้านดุง ยินดีต้อนรับ "www.bandung.udonthani.police.go.th ****ซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส  สามัคคี  มีวินัย  กล้าหาญ  รวมใจ พัฒนา หน่วยงาน  ประสาน บริการ ประทับใจ"

ประวัติความเป็นมาแนะนำการติดต่อราชการผู้ดูแลเว็บไซต์ผู้บังคับบัญชา

สถานีตำรวจภูธรบ้านดุง,สภ.
 

 

 

 

 

 

 
พ.ต.อ.พีระวุฒิ สุวรรณประสิทธิ์ ผกก.สภ.บ้านดุง

ฝึก

พัฒนา

โยธา

อบรม

สภ.บ้านดุงน่าอยู่ เรียนรู้งาน บริหารด้วยความยุติธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี เป้าหมายคือประชาชน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
     วิถีชีวิตที่ดีของตำรวจบ้านดุง 5 ประการ

        1.ไม่ก่อปัญหาให้ตนเอง

        2.ไม่เป็นภาระให้กับผู้อื่น

        3.เรียบง่าย ประหยัด

        4.ขยันอย่างฉลาด ปราศจากอบายมุข

        5.อุทิศกายใจเพื่อประโยชน์สุขของสังคม

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรบ้านดุง ( ศปก.สภ.บ้านดุง )

 

                 สภ.บ้านดุง ได้ดำเนินการจัดตั้ง ศปก.สภ.บ้านดุง ตามคำสั่ง สภ.บ้านดุง ที่ 236/2555 ลง 31 ต.ค. 2555 และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามคำสั่ง สภ.บ้านดุง ที่ 1/2556 ลง 1 ม.ค. 2556

                 ศปก.สภ.บ้านดุง ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารที่ทำการ สภ.บ้านดุง หมายเลขโทรศัพท์ 042-271509

                ภารกิจ

               เป็นศูนย์อำนวยการและสั่งการ ในการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติในทุกภารกิจ              ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ,ตำรวจภูธรภาค 4 และตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ในการรักษาความมั่นคงภายใน  ส่วนที่เกี่ยวข้อง   กับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน  งานกิจการพิเศษ        การรายงาน การประมาณการและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา ในการวินิจฉัยสั่งการ  และช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา                 เพื่อสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วนสำคัญที่เกิดขึ้น ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

 

ภาพแสดง ศปก.สภ.บ้านดุง

<ชมภาพขยาย คลิก....>

 

< ภาพกิจกรรมื่น ๆ....>

 

    พ.ต.อ.พีรวุฒิ สุวรรณประสิทธิ์  ผกก.สภ.บ้านดุง  รับมอบคอมพิวเตอร์ จากคณะครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา                             

     โดยมี อาจารย์สุพจน์ ส่องโสม เป็นตัวแทนมอบคอมพิวเตอร์ให้ จำนวน 1 เครื่อง <คลิกดูเพิ่มเติม>

 

     สภ.บ้านดุง ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จำนวน 2 แห่ง คือจุดตรวจค้อยประดู่ และจุดตรวจศรีอุดม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่

    ประชาชนผู้สัญจรไปมา และกวดขันวินัยจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 <คลิกดูเพิ่มเติม>

 

 

 

 < ระเบียบ กฎหมาย > <  หมายเลขโทรศัพท์ ตร. สภ.บ้านดุง > <  ตรวจประกันสังคม > <  สมุดโทรศัพท์นายตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ > <  แผนที่ > < ค้นหารหัส / ที่ทำการไปรษณีย์ >

                             <  ข่าว กบข. >                          

   

                                                                              จำนวนผู้เข้าชม(เริ่ม ม.ค.53) :